js json数组的序列化以及反序列化


//序列化JSON.stringify(json)

var jsonArray = [];

jsonArray.push({a:1,b:2});
jsonArray.push({a:2,b:3});
console.log(‘jsonArray:’+jsonArray);
console.log(‘jsonArray1:’+JSON.stringify(jsonArray));

//反序列化JSON.parse(json)

var a = JSON.stringify(jsonArray);
var b = JSON.parse(a);

b..push({a:3,b:4});

console.log(‘b:’+b);

console.log(‘b1:’+JSON.stringify(b));

上面的代码执行后的输出结果:

[2016-05-21 11:59:52.764] [INFO] console – jsonArray:[object Object],[object Object]

[2016-05-21 11:59:52.765] [INFO] console – jsonArray1:[{“a”:1,”b”:2},{“a”:2,”b”:3}]

[2016-05-21 11:59:52.765] [INFO] console – b:[object Object],[object Object],[object Object]
[2016-05-21 11:59:52.766] [INFO] console – b1:[{“a”:1,”b”:2},{“a”:2,”b”:3},{“a”:3,”b”:4}]

声明:麋鹿与鲸鱼|版权所有,违者必究|如未注明,均为原创|本网站采用BY-NC-SA协议进行授权

转载:转载请注明原文链接 - js json数组的序列化以及反序列化


Carpe Diem and Do what I like